Middle|Left White

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บัญชีหมุนเวียน จัดการง่าย
สั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด

สะดวก ปลอดภัย
เหมาะสำหรับ​ผู้ที่ต้องทำธุรกรรมเป็นประจำ

HtmlBlock
11
 
 
 

เขียนเช็คสั่งจ่ายได้
ไม่จำกัดจำนวนเงิน

​​​​​​สั่งจ่ายล่วงหน้าได้ สะดวกสำหรับการบริหารบัญชี


 
Middle|Right
 
HtmlBlock
12
 
 
 

สะดวก ปลอดภัย ทั้งจ่ายและรับ

ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก

เพราะสั่งจ่ายผ่านเช็ค

ไม่ต้องกังวลหากเช็คสูญหาย

เพราะผู้รับเช็คที่มีชื่อระบุบนหน้าเช็คเท่านั้นที่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้

หมดปัญหาเรื่องเงินไม่พอจ่ายเช็ค

เพียงสมัครบริการโอนเงินอัตโนมัติ​


 
Middle|Left
 
HtmlBlock
13
 
 
 

ฝาก ถอน โอน เติม จ่าย

 ​​​​​ 
Middle|Right
 
HtmlBlock
21
 

การเปิดบัญชี

รายละเอียด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • นิติบุคคล
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง (เฉพาะกรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่าที่ไม่มีชิพ)
 • สูติบัตร (กรณีเปิดบัญชีเพื่อบุตร)

บริษัทจำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง / หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบ บอจ. 2)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข (หากเปลี่ยนแปลงตรายาง) (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง / หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ​หนังสือจัดตั้งห้าง / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
​​​
 
 
 
HtmlBlock
22
 


​​
 
Bottom|Center
 
HtmlBlock
23
 

บริการเสริมของบัญชี

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า

 

บริการ SMS ขยันบอก

เงินเข้าก็บอก เงินออกก็รู้

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่าน SMS

ช่องทางการสมัคร

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีผ่านอีเมล​

ช่องทางการสมัคร
​​​
 
 
 
HtmlBlock
24
 

คำถามที่พบบ่อย

ซื้อสมุดเช็คที่ไหนได้บ้าง ?
ถ้าสั่งจ่ายเช็คไปแล้ว ถึงเวลาจริงเงินกลับไม่พอ จะยกเลิกเช็คได้หรือไม่ ?

หากสั่งจ่ายเช็คไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ จะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้เพียงพอภายในวันที่สั่งจ่ายเช็ค หากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีเงินไม่เพียงพอจะถูกเรียกเก็บค่าปรับเช็คคืน

ถ้าหากเช็คหาย ต้องทำอย่างไร ?

กรณีเช็คหาย ให้ลูกค้าแจ้งความและนำใบแจ้งความมาแจ้งอายัดเช็คกับธนาคาร

บริการโอนเงินอัตโนมัติ​มีรายละเอียดอย่างไร ?

ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านเช็ค โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเช็คเรียกเก็บ ซึ่งธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์​ไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ให้เพียงพอต่อการจ่ายเช็คเรียกเก็บ คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท / วัน


 
 
 
None
5
 
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

บริษัทจำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข(หากเปลี่ยนแปลงตรายาง)(ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบบอจ. 2)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือจัดตั้งห้าง / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้านค้า
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​การเปิดบัญชี​

 
 
 
HtmlBlock
14
 

รายละเอียดบัญชี

​​ ​
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None