การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งดำเนินธุรกิจตามปณิธาน กรีน ดีเอ็นเอ โดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศษรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาเป็นหลักการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันนำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

ธนาคารรู้สึกถึงความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) ประจำปี 2559 ทั้งไนระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) อีกทั้งยังเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับงานนักลงทุนสัมพันธ์มนระดับโกลด์ โดยอยู่ในอันดับ 18 จาก 50 อันดับของโลก จากรางวัล IR Magazine Global Top 50 ประจำปี 2559


เว็บไซต์ Green DNA