เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE PREMIER Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย
 • กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน LTF/RMF
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

(รหัสโครงการ 1671)


รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิเหนือระดับจากบริการ THE PREMIER
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560

โครงการพิเศษ รับสิทธิ์สมัคร KBank THE PREMIER Card

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์ประเภทค่าเบี้ยประกัน
ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1520 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525
ตั้งแต่ 150,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 60/5 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 Guarantee หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 510 Extra* หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 510 Guarantee* หรือ
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 512*
ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป

(รหัสโครงการ 1672)


*หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน

**ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ธนาคารขอมอบสิทธิพิเศษในการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card) โดยการเข้าร่วมโครงการพิเศษผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตข้างต้น ถือเป็นโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตร 1 รอบบัตร (เทียบเท่าอายุบัตร 3 ปี) เท่านั้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตข้างต้นหากมีอายุเกิน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่ถูกนำมานับรวมเมื่อมีการพิจารณาต่ออายุบัตร


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือกองทุนLTF/RMF และ/หรือกองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
 2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่ง/รวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตที่ต่างประเภทกันได้ และจะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 4. ในกรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำหรือกองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 2 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิการสมัครจะเท่ากับ 1 ล้านบาท

เงื่อนไขการต่ออายุ

 1. เงื่อนไขการต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card)

  1. 5.1 บัตรที่ได้รับการต่ออายุแล้วจะมีอายุ 3 ปี
  2. 5.2 ลูกค้าต้องมียอดเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุน (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) รวมกันอยู่กับธนาคารตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ธนาคารพิจารณาต่ออายุบัตร
  3. 5.3 สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card) โดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) ประสงค์จะต่ออายุบัตร ลูกค้าจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมจะมีผลคุ้มครองลูกค้าต่อไป และลูกค้ายังคงต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตฉบับเดิม ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต*ฉบับเดิม จะถูกนำมานับรวมกับยอดเงินฝาก และเงินลงทุน ณ วันที่ธนาคารพิจารณาต่ออายุบัตรในรอบแรกของการต่ออายุบัตรด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตฉบับเดิม

  วิธีการคำนวณ
  ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต = เบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตรายปี x จำนวนปีที่จ่ายเบี้ยตลอดอายุสัญญา

ข้อสงวนสิทธิ์

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์ (KBank THE PREMIER Card) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และการอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
 2. ในกรณีสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (KBank THE PREMIER Card) โดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) และผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการถือบัตร เดอะพรีเมียร์ (KBank THE PREMIER Card) รวมถึงสิทธิประโยชน์จากการถือบัตร โดยธนาคารจะจัดส่งบัตรเครดิตประเภทอื่นเป็นการทดแทนตามจำนวนยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

  ตัวอย่าง

  ยอดรวมเงินฝาก / เงินลงทุนประเภทบัตรทดแทน
  ไม่ถึง 2 ล้านบาทบัตร KBank PLATINUM
 3. สำหรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของบัตรเดอะพรีเมียร์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
 4. ธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ ช00024/2546 และผลิตภัณฑ์ประกันชิวิต รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง และควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ โดยเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับประกันเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การใช้ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลมูลค่ารวมไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนด

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877 หรือ www.kasikornbank.com/thepremier

กลับ