สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อบ้านเดิม กู้เพิ่มได้ วงเงินสูงสุด 100%

ลูกค้าสินเชื่อบ้านเดิม กู้เพิ่มได้ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูงสุด 100%
16 ต.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.30% ต่อปี นาน 3 ปี วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนยาวสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อบ้าน Green Zero

สินเชื่อบ้าน Green Zero
1 มิ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66

ลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคารกสิกรไทย กู้เพิ่มติดโซลาร์ รับเลย ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เพียง 5.32% ผ่อนสบายสูงสุด 30 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100% และแพ็คเกจส่วนลดโซลาร์รูฟสูงสุดกว่า 20%

สินเชื่อบ้านเดิม

ลูกค้าสินเชื่อบ้านเดิม กู้เพิ่มได้ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูงสุด 100%
16 ต.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6.30% ต่อปี นาน 3 ปี วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนยาวสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
MRR-1.00% MRR+1.00% 6.30% 7.47%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.30% ต่อปี (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) : คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข :

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยรายเดิมโดยยื่นกู้ระหว่างวันที่ 16 ต.ค.66 ถึง วันที่ 29 ธ.ค.66 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 ม.ค.67
 • วงเงินให้กู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ผู้กู้จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี ยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบ้าน Green Zero

สินเชื่อบ้าน Green Zero
1 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยรายเดิม กู้เพิ่มติดโซลาร์ได้ ดอกเบี้ยต่ำ 0% 3 เดือน ผ่อนสบายสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้ เพื่อติดตั้ง Solar Roof
อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 36 หลังจากนั้นจน
ตลอดอายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)*
0% MRR-1.50% MRR-1.00% 5.09% 5.66%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.05% (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ

เงื่อนไข :

 • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน (รวมวงเงินคงค้างทั้งหมดของหลักประกัน)
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ต.ค. 66
 • ผู้กู้จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • ลูกค้าจะต้องมีหลักฐานแสดงความประสงค์ในการติดตั้ง Solar roof เช่น ใบเสนอราคา ใบตกลงซื้อขายติดตั้ง ฯลฯ แนบมาพร้อมใบสมัคร ทั้งนี้ธนาคารจะจ่ายเช็คสั่งจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาติดตั้งไปที่บริษัทดังกล่าวโดยตรง
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำประกัน และกรณีทำประกันชีวิตลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

รายละเอียดหลักประกัน
ตารางดอกเบี้ย และวงเงิน

คำนวณวงเงินกู้
สินเชื่อบ้าน เบื้องต้น

วงเงินสินเชื่อบ้านเดิม

ยอดคงค้างรวม ณ ปัจจุบัน

ยอดผ่อนรวมต่อเดือน ณ ปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ณ ปัจจุบัน

มูลค่าที่อยู่อาศัยล่าสุด

วงเงินกู้เพิ่มที่ต้องการ

กรุณาระบุอายุ 20 - 70 ปี

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบ้าน

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ธนาคารแจ้งผล การอนุมัติสินเชื่อ

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน

(เฉพาะกรณีต้องการขอกู้มากกว่า
วงเงินสินเชื่อบ้านที่มีอยู่เดิม)

สำรวจและประเมิน ราคาหลักประกัน

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ลงนามในสัญญากู้

ลงนามในสัญญากู้

โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนอง

จดจำนอง
ณ สำนักงานที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติผู้กู้
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารประกอบการสมัคร

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร

เอกสารการเงิน

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำถามที่พบบ่อย

ข้าราชการบำนาญ/เกษียณอายุ กู้ได้หรือไม่ ?

ข้าราชการเกษียณอายุสามารถกู้ได้

 • เงื่อนไข : ผู้กู้อายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เอกสารเพิ่มเติม :
  1. ใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ
  2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
หากกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่นอยู่ จะสามารถกู้เพิ่มจากธนาคารกสิกรไทยได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ แต่หากผ่อนมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปีสามารถรีไฟแนนซ์มาธนาคารกสิกรไทยได้

ระยะเวลากู้สูงสุดคือกี่ปี ?

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (ทุกประเภทอาชีพ)

เงื่อนไขของลูกค้าประวัติดีคืออะไรบ้าง ?

พิจารณาประวัติการผ่อนชำระหนี้ในสถานะปกติอย่างน้อย 12 เดือนล่าสุด

เคยผิดชำระหนี้สินเชื่อบ้าน สามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ ?

สามารถกู้เพิ่มได้ แต่ต้องไม่มีประวัติค้างชำระกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นเกิน 30 วันขณะยื่นคำขอ ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคารฯ

หากมีภาระหนี้เพิ่มเติม สามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ ?

สามารถกู้เพิ่มได้ โดยธนาคารจะพิจารณารายได้ ณ ปัจจุบัน และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ว่าเพียงพอต่อการชำระหนี้เดิมและภาระหนี้ของวงเงินกู้ที่จะขอเพิ่มในครั้งนี้ หรือไม่

ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย สามารถขอกู้เงินเพิ่มได้อย่างไร ?

สามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้หากเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการกู้มีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดเอกสารสามารถศึกษาได้ใน เอกสารประกอบการสมัคร

วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้กี่บาท ?

ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยสามารถคำนวณเบื้องต้นได้ที่ เครื่องมือคำนวณ

สามารถขอวงเงินเพิ่มไปทำอะไรได้บ้าง ?

ลูกค้าสามารถนำไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น ซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้าน นำไปใช้เป็นทุนการศึกษาต่อ หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

มีค่าใช้จ่ายอะไรยื่นขอสินเชื่อบ้าง ?

มีค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะกรณีต้องการขอกู้มากกว่าวงเงินสินเชื่อบ้านที่มีอยู่เดิม) 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน

ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

สามารถศึกษารายละเอียดดอกเบี้ยได้ที่ ตารางดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?

ธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมกับจำนวนเงินต้นที่คงเหลือ ซึ่งธนาคารจะนำเงินต้นที่เหลืออยู่มาเป็นฐานเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ดังนั้น ยิ่งเงินต้นเหลือมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?

สามารถติดตามสถานะการสมัครได้โดยติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการท่าน หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 887

ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?

โดยปกติแล้ว ทางธนาคารได้ทำการหักค่างวดสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ หากต้องการชำระค่างวดเพิ่มเติม สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. K PLUS ดูขั้นตอนโดยละเอียด
 2. ชำระค่างวดที่สาขาใกล้คุณลูกค้าสามารถไปดำเนินการเอง โดยนำบัตรประชาชน และแจ้งเลขบัญชีสินเชื่อบ้านต่อเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบรายละเอียดวงเงินกู้บ้านเดิมของท่านได้อย่างไร ?

สามารถตรวจสอบได้ตามช่อทางดังนี้

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 887
back to top icon