Middle|Left Green

ตราสารอนุพันธ์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

​​​​​​​​​​​​​​​​​ใช้เงินน้อย ลงทุนได้ทั้งสภาวะตลาดขาขึ้น / ขาลง

 
HtmlBlock
10
Padding
 
 

อัพเดตมูลค่าพอร์ตแบบเรียลไทม์
เพื่อการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

4​ สินค้าอนุพันธ์เด่น

ครอบคลุมทุกประเภท ให้คุณเลือกลงทุนได้ตามต้องการ

 
 

Futures

SET50 Index Futures
Sector Index Futures
Single Stock Futures

 
 

Options

SET50 Index Options

 
 

Precious Metal

10 Baht Gold​
50 Baht Gold​

 
 

Currency

USD Futures​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี Cash Balance ​(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ 2 ฉบับ
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
 4. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล แนบใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี Cash (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชี ATS 1 ฉบับ
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล 1 ฉบับ
 4. เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงิน รวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
 5. กรณีท่านมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล กรุณาเตรียม สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล 1 ฉบับ
​​

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชี Credit Balance (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 2. สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท - กรณีมีหุ้นในพอร์ตมูลค่าต่ำกว่า 300,000 บาท เตรียมเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมให้ครบ 300,000 บาท
 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้หักบัญชี 1 ฉบับ (สำหรับการเปิด Cash Account ควบคู่กันไป)
หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี Credit Balance ต้องเปิดบัญชี Cash ด้วย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย มีบริการอะไรบ้าง ?

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ให้บริการด้านการลงทุนซึ่งประกอบด้วย บริการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการด้านวาณิชธนกิจ และ KS Automated Trading System (K-STAs) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติที่ซื้อขายได้ทั้งหุ้นและอนุพันธ์ นอกจากนั้น บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเพื่อสร้างทางเลือกสำหรับนักลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสการทำกำไรในทุกสภาวะตลาด เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW11) , หุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น (ELN) , สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้นแบบรายใหญ่ (SSF) และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการบทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ใครสามารถเปิดบัญชีกับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ได้บ้าง ?

บุคคลทั่วไปที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ไทยและต่างชาติ)

ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มี 3 ประเภท ได้แก่

 1. บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) บัญชีแคชบาลานซ์จะต้องฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้นเพื่อวางหลักประกันเข้ามายังบริษัท จึงจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยวงเงินในการซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับเงินสดที่ฝากเข้ามาเป็นหลักประกัน
 2. บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีเงินสดจะต้องฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางหลักประกันก่อนทำการซื้อ ขายหุ้นเป็นจำนวน 20% ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติก่อนการซื้อขาย โดยกำหนดวงเงินจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของท่านซึ่งจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทและเมื่อมีการซื้อหรือขาย บริษัทจะทำการหักค่าซื้อหรือฝากค่าขายหุ้นทั้งจำนวนจากบัญชีธนาคารของท่าน ผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติของธนาคาร (ATS) ในวันทำการที่ 3 (T+3) หลังจากวันที่มีรายการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถสมัครใช้บริการ K-Stock2Fund (บริการสั่งซื้อ/ขายกองทุน K-Treasury หรือ K-Money แบบอัตโนมัติ เพื่อชำระราคาค่าซื้อ/ขายหลักทรัพย์) ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินสด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยออกทรัพย์ระหว่างการรอจังหวะในการลงทุน
 3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) บัญชีเครดิตบาลานซ์ เหมาะสมกับท่านที่ต้องการเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 1 เท่าของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท โดยมีเกณฑ์การอนุมัติวงเงินขั้นต่ำที่ 300,000 บาท
วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ และเอกสารที่ใช้ประกอบในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีอะไรบ้าง ?

ลูกค้าสามารถสมัครเปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย​ ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ โดยไปที่ คลิกที่เมนู “เปิดบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียด ตามประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 ส่งกลับชุดเปิดบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ มาที่ ฝ่ายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย

 ​​​หมายเหตุ: บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการพิจารณาอนุมัติ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left