ข้อมูลธนาคารโดยย่อ

​​​​​​​​​​​​​​ชื่อบริษัท

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

​ 

วันที่ก่อตั้ง

8 มิถุนายน 2488

เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2519

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม)

สินทรัพย์รวม
2.846 ล้านล้านบาท

อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 15.5

เงินให้สินเชื่อ*
1.698 ล้านล้านบาท

อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 15.0

เงินฝาก
1.795 ล้านล้านบาท

อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 15.8

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR) 18.84 % ***
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 
13.23 %
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)​
1.49 %
จำนวนสาขา 1,107 
จำนวนตู้ ATM 8,973 
จำนวนพนักงาน 21,029 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ ธันวาคม 2559

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

KBANK, KBANK-F

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน​​ 3.05 หมื่นล้านบาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 2.39 หมื่นล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

2.4 พันล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
(Market Capitalization)
4.25 แสนล้านบาท
อันดับ 2 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย

ดาวน์โหลด Presentation - ข้อมูลธนาคารโดยย่อ​

หมายเหตุ :

* เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้หักรายได้รอตัดบัญชี

** อันดับสัดส่วนการตลาดของ สินทรัพย์รวม เงินให้สินเชื่อและเงินฝาก มาจากงบย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินรายเดือน (ธ.พ. 1.1) ของ 14 ธนาคารพาณิชย์ไทย

*** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​