Middle|Left Green

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​หมดกังวลเรื่องหลักทรัพย์
เพียงมีบุคคลค้ำ

เสริมสภาพคล่องธุรกิจ ปลดล็อกข้อจำกัดด้านหลักประกัน​

HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 3 ปี

วงเงินสินเชื่อ

นิติบุคคล : สูงสุด 5 ล้านบาท
บุคคลธรรมดา : สูงสุด 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

MRR ​+ 9% ต่อปี


หลักประกัน

บุคคลค้ำประกัน


​​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย​
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี​
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • หนังสือยืนยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ขอสินเชื่อต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจกี่ปี ?

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ทำธุรกิจมา 3 ปี แต่ไม่มีทะเบียนการค้า ขอสินเชื่อได้ไหม ?

ไม่สามารถขอสินเชื่อ​ได้

ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ ?

ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

ใครสามารถเป็นบุคคลค้ำประกันได้บ้าง ?

พ่อ แม่ ลูก สามี และภรรยา


Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left