Middle|Left Green

สินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋ว

​​​​​​ร้านเล็ก ร้านใหญ่ โตไว
ไม่สะดุด สนับสนุนธุรกิจ
ให้เติบโตไปสู่เอสเอ็มอี​​

HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) : สูงสุด 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

ไม่เกิน 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

MRR​ + 3% ต่อปี​

หลักประกัน​

 • ที่ดิน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สิทธิการเช่าภาครัฐ
 • เงินฝาก
 • พันธบัตรฯ
 • หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ
 • กองทุน
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อระยะสั้น (เงินทุนหมุนเวียน)

เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ใช้วงเงินสินเชื่ออายุไม่เกิน 1 ปี มีวงเงิน 3 ประเภท

OD (Overdraft) - วงเงินโอดี หรือ เงินกู้เบิกเกินบัญชี

 • การเบิกจ่ายต้องมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร และใช้เช็คในการเบิกจ่าย
 • คิดดอกเบี้ยจากยอดใช้จริงแบบทบต้น โดยคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน (วันทำการสุดท้ายของเดือน)

PN (Promissory Notes) - ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 • ตั๋วแต่ละฉบับมีระยะเวลาการกู้ 30 – 180 วัน
 • คิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น

LG (Letter of G​uarantee) - หนังสือค้ำประกัน

 • เป็นบริการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ำประกันทั้งในและต่างประเทศ
 • อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน ไม่เกิน 2.5% ต่อปี

สินเชื่อระยะยาว

เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น ใช้วงเงินสินเชื่อนานกว่า 1 ปี

Loan – เงินกู้

 • การเบิกรับเงินกู้สามารถเบิกรับได้ 2 กรณี คือ (1) เบิกรับทั้งจำนวน กรณีซื้อทรัพย์สินถาวร (2) เบิกรับเป็นงวดๆ กรณีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือน หรือเป็นงวดๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ทำธุรกิจมายังไม่ถึง 3 ปี สามารถขอสินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋วได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถขอสินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋วได้

ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ก็ยื่นกู้ได้หรือไม่ ?

สามารถขอยื่นกู้ได้

​​
วงเงินสูงสุดที่ได้เท่าไหร่ ?

ไม่เกิน 80 % ของราคาประเมิน

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left