Middle|Left Green

สินเชื่อบ้านเพื่อธุรกิจ

​​​​กู้ที่เดียวได้ทั้งบ้านและธุรกิจ

ได้เป็นเจ้าของบ้าน พร้อมรับวงเงินต่อยอดธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

HtmlBlock
11
Padding

กู้หนึ่ง​ได้ถึงสอง

 

ที่อยู่อาศัย

วงเงินสูงสุด 95% ผ่อนยาวสูงสุด 30 ปี

 

เงินต่อยอดธุรกิจ

3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
โดยมี บสย​. ค้ำประกัน

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ​​

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

วงเงินสินเชื่อ

ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 95% ของมูลค่าหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR ต่อปี

หลักประกัน

ที่พักอาศัย

​​สินเชื่อธุรกิจ​

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ​(OD)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)
 • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (T/F)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 10 ปี

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้น MRR + 3.25% ต่อปี

หลักประกัน

ที่พักอาศัย

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดกี่ปี ?
 • วงเงินสินเชื่อบ้าน สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • วงเงินสินเชื่อธุรกิจ สูงสุด 10 ปี
หลักประกันที่เป็นที่พักอาศัยคืออะไรบ้าง ?
 • ต้องเป็นที่พักอาศัยเป็นหลัก เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ ห้องชุด เป็นต้น
 • ที่ดินเปล่าที่มีเอกสารยืนยันการก่อสร้างที่พักอาศัย
การกู้ซื้อสิ่งปลูกสร้างต้องกู้คนเดียว หรือต้องมีผู้กู้ร่วมด้วย ใครสามารถเป็นผู้กู้ร่วมได้บ้าง ?

หากผู้กู้หลักมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เช่น รายได้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ อายุ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องมีผู้กู้ร่วม กรณีที่ต้องมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องเป็น พ่อแม่ ลูก พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือคู่สมรส เท่านั้น

ทำธุรกิจมากกว่า 3 ปี ไม่เคยจดทะเบียนการค้า ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยสามารถอ้างอิงประสบการณ์จากเอกสารทางราชการ หรือเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือที่แสดงว่า ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 3 ปีจริง เช่น ในอนุญาตต่าง ๆ เอกสารเสียภาษี หรือ สัญญาเช่า เป็นต้น

​​​​​​​

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left