จุดเด่นผลประกอบการ

​​​​​​​​​​รายการ
(งบการเงินรวม)
​2559255825572556​
​2555
2554
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) :
สินทรัพย์รวม 2,845,686 2,555,305 2,389,137 2,290,045 2,077,442 1,722,940
เงินฝาก​​
1,794,835 1,705,379 1,629,831 1,529,835 1,391,380 1,242,229
เงินให้สินเชื่อ 1,697,581 1,609,887 1,527,080 1,438,978 1,326,732 1,210,834
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 115,873 114,354 113,578 106,226 96,174 83,692
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 26,195
29,341 30,446 33,428 32,593 27,201
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 63,725
62,503 55,523 47,520 40,724 34,017
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย)   63,854
66,656 61,419 52,270 46,934 43,019
กำไรก่อนสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาษี 89,548
80,859 77,237 68,047 57,371 47,489
กำไรสุทธิ 40,174
39,474 46,153 41,325 35,260 24,226*
อัตราส่วนผลการดำเนินงาน (%) :
กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 1.49
1.60 1.97 1.89 1.86 1.48*
กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) 13.23
14.54 19.38 20.45 20.76 16.72*
ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM) 3.5
3.7 3.8 3.6 3.6 3.8
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (Efficiency Ratio) 41.6
45.2 44.30 43.7 45.0​​ 47.5
คุณภาพสินทรัพย์ (ล้านบาท):
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL gross) 65,087 49,490 36,067 33,525 33,166 31,736
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (NPL net) 33,553
24,586 15,494 14,664 13,607 14,698
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 85,212
64,317 50,992 45,099 43,723 40,343
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 3.3
2.7 2.2 2.1 2.2 2.5
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%) 1.7
1.4 1.0 0.9 0.9 1.2
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (%) 130.9
130.0 141.4 134.5 131.8 127.1
เงินกองทุน** (%):
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 18.8
18.0 17.3 15.8 15.6 13.4
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 15.2
14.5 13.5 12.6 10.4 9.6

หมายเหตุ :

* รวมผลกระทบจากการปรับตัวเลขภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพียงครั้งเดียวในงบกำไรขาดทุนไตรมาส 4 ปี 2554 ตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด และเนื่องจากเป็นการปรับรายการทางบัญชี จึงไม่มีรายการจ่ายจริงให้แก่กรมสรรพากร และไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และเงินกองทุนของธนาคารแต่อย่างใด

** อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทให้บริการสนับสนุนงานต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

​​